2003 - "Im Okrifteler Wäldche"

2005  -  "Wie ibberall"

2007 - "An de vier Bänk"

2009 - "Geisterwertschaft"

2011  -  "Ebe reicht's!"

2013 - "De Landsturm kimmt"

2015 - "Im Okrifteler Wäldche"

 5 lustische Geschichte fer alle Leit

 

2017 - "Tratsch und Amore"

 

2019 - "Dessous un Stöckelschuh"